ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್… ಅಜಯ್ C/o ಚತ್ತೀಸ್ ಗಡ್ ಕಾಡುಗಳು..!

ಅದು ಚತ್ತೀಸ್ ಗಡದಲ್ಲಿನ ಏಜೆನ್ಸಿ.. ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ...

ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.!

ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ಭಾಷೆ… ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ಊರು… ನಮ್ಮದಲ್ಲದ…ದೇಶಕ್ಕೆ...

ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರನ್ನು ಏಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ…

ಮೊಸರಿಲ್ಲದ ಊಟ ಊಟವೇ ಅಲ್ಲ… ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ...

ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.!

ಫೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮುಖ ಮನಸ್ಸಿನ...