‘100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?’ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಜೀವನ ಸತ್ಯ.!

ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಿರಾ?ಹಾಗಾದರೆ,ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್. ಕಷ್ಟಪಡುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜೋಡಿಸಿದರೆ. . . ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ,ಪ್ರಪಂಪದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್….ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ. .. . ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಹಣಗಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಷ್ಟವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.


ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ :ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ. . . ಅದನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತೀರಿ?ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ :ನನ್ನ ಬಳಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ. . . ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. . . 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಳಿ ಇಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ 8-10 ಮರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗೆ. . .ಆ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದಳೂ ಮರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.ಹೀಗೆ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ. . .10600(ಒಂದು ಕೋಳಿ 2 ಕೆಜಿ ಇದ್ದರೆ,ಕೆಜಿ ಗೆ 300 ಪ್ರಕಾರ. . .)6000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ( ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವ ಕೋಳಿಗಳು)ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೋಳಿ ಇಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ.. . ಇದರ ಜತೆ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿರುವ ಕೋಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.! ಹೀಗೆ 100 ಕೋಳಿಗಳನ್ನು 1 ವರ್ಷ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ. . . ಒಟ್ಟು 100X 600 X3 = 1,8 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು( ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ)ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಅದರ ಆದಾಯವೂ ನನ್ನದಾಗುತ್ತದ.


Click Here To Download Kannada AP2TG App From PlayStore!