‘100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?’ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಜೀವನ ಸತ್ಯ.!

ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಿರಾ?ಹಾಗಾದರೆ,ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್. ಕಷ್ಟಪಡುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜೋಡಿಸಿದರೆ. . . ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ,ಪ್ರಪಂಪದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್….ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ. .. . ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಹಣಗಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಷ್ಟವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.


ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ :ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ. . . ಅದನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತೀರಿ?ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ :ನನ್ನ ಬಳಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ. . . ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. . . 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಳಿ ಇಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ 8-10 ಮರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗೆ. . .ಆ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದಳೂ ಮರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.ಹೀಗೆ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ. . .10600(ಒಂದು ಕೋಳಿ 2 ಕೆಜಿ ಇದ್ದರೆ,ಕೆಜಿ ಗೆ 300 ಪ್ರಕಾರ. . .)6000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ( ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವ ಕೋಳಿಗಳು)ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೋಳಿ ಇಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ.. . ಇದರ ಜತೆ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿರುವ ಕೋಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.! ಹೀಗೆ 100 ಕೋಳಿಗಳನ್ನು 1 ವರ್ಷ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ. . . ಒಟ್ಟು 100X 600 X3 = 1,8 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು( ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ)ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಅದರ ಆದಾಯವೂ ನನ್ನದಾಗುತ್ತದ.


Click Here To Download Kannada AP2TG App From PlayStore!

Share this post

scroll to top